Medicina - Katedra za HIRURGIJU

Go to content

Main menu:

Studenti > Ispit iz HIRURGIJE > Ispitna pitanja

ISPITNA PITANJA IZ HIRURGIJE za STUDENTE MEDICINE

OSNOVE HIRURGIJE1. Pojam asepse i antisepse

2. Sterilizacija u hirurgiji

3. Dezinfekcija u hirurgiji

4. Antisepsa u hirurgiji

5. Dezificijensi i antiseptici

6. Asepticne tehnike

7. Metode za sterilizaciju

8. Anamneza, formiranje istorije bolesti i znacaj informativnog razgovora u hirurgiji

9. Znacaj endoskopije u hirurgiji

10. Peritonealna lavaža

11. Punkcija u hirurgiji

12. Dekompresije gastrointestinalnog trakta

13. Kateterizacija u hirurgiji

14. Biopsija u hirurgiji

15. Ultrazvucna dijagnostika u hirurgiji

16. Standardne i specijalne (CT, MRI, ANGIO, IZOTOPSKE) radiološke procedure u hirurgiji

17. Prehospitalno zbrinjavanje povredenih

18. Inicijalna procena težine povrede i trijažna  odluka

19. Numericko procenjivanje težine povrede (skor sistemi)

20. Trauma i politrauma

21. Multiorganska disfunkcija

22. Etiologija i klasifikacija rana

23. Zarašcivanje rane

24. Hirurška obrada rane

25. Šav rane

26. Komplikacije zarašcivanja rane

27. Nacela i tehnika hirurške obrade rane

28. Rana i antitetanusna zaštita

29. Rana i antibiotici

30. Kontaminiranost i klasifikacija rana

31. Klasifikacija hirurških infekcija

32. Osnovna nacela u tretmanu hirurških infekcija

33. Hirurške metode u lecenju hirurških infekcija

34. Izbor antibiotika u lecenju hirurških infekcija

35. Mogucnosti oksigenoterapije u lecenju anaerobnih infekcija u hirurgiji


36. Šok (definicija, etiologija, patofiziologija)

37. Karakteristike cirkulatornog šoka

38. Septicni šok u hirurgiji

39. Klinicka slika i stadijumi šoka

40. Terapijska shema u tretmanu šoka

41. Termicke povrede  etiologija, klinicka slika

42. Patofiziologija cirkulacije kod opekotina

43. Opšte i lokalne promene kod opekotine

44. Kriterijumi za hospitalno lecenje opecenih

45. Prva pomoc opecenim i priprema za transport

46. Metabolizam vode, elektrolita i hranljivih materija  kod hirurškog bolesnika

47. Dnevne potrebe hirurških bolesnika za vodom, elektrolitima i hranljivim materijama

48. Venski put i hirurški bolesnik (izbor, eksploatacija, komplikacije u toku eksploatacije)

49. Parenteralna ishrana kritično obolelog bolesnika

50. Enteralna ishrana kritično obolelog bolesnika

51. Poremecaji u metabolizmu vode u hirurgiji

52. Elektrolitski disbalans kod hirurškog bolesnika

53. Preoperativni pregled i priprema pacijenata za operaciju

54. Minimum funkcionog i laboratorijskog  preoperativnog ispitivanja za elektivnu hirurgiju

55. Minimum preoperativnog ispitivanja kod bolesnika  predvidenog za urgentnu hirurgiju

56. Preoperativna numericka procena opšteg stanja  bolesnika (ASA

57. Tipovi hirurških intervencija (terminologija)

58. Postoperativne komplikacije

59. Postoperativne komplikacije pojedinih organskih  sistema

60. Sindrom multiorganske disfunkcije (MODS)

61. Nomenklatura tumora

62. Karakteristike benignih i malignih tumora

63. TNM  klasifikacija malignih tumora

64. Principi lecenja malignih tumora

65. Definicija alenteza

66. Implantaciona hirurgijaANESTEZIOLOGIJA SA REANIMATOLOGIJOM1. Preoperativni pregled i priprema pacijenata za operaciju

2. Značaj premedikacije u anesteziji

3. Opšta anestezija (tipovi, stadijumi)
  
4. Anestetici i drugimedikamenti opšte anestezije

5. Komplikacije opšte anestezije i postoperativno praćenje pacijenta

6. Sedacija i analgosedacija
   
7. Akutni bol– definicija i lečenje
   
8. Hroničan bol– definicija, podela i lečenje
     
9. Lokalni anestetici i regionalna anestezija
   
10. Intravenski put  
   
11. Perioperativno lečenje tečnostima

12. Disajni put – oprema I tehnike obezbeđenja disajnog puta
  
13. Praćenje i procena kritično obolelog pacijenta
 
14. Monitoring kritično obolelog bolesnika
   
15. Sepsa – dijagnoza I klinička slika

16. Sepsa – osnovni principi lečenja
  
17. Mehanička ventilacija – podela I tipoviventilacije

18. Mehanička ventilacija – neželjeni efekti I komplikacije

19. Multiorganska disfunkcija – klasifikacija i kliničkaslika

20. Multiorganska disfunkcija –dijagnoza i lečenje

21. Šok (definicija, etiologija, patofiziologija)

22. Šok (dijagnostika I klinička slika)

23. Šok (terapija)

24. Enteralna ishrana kritično obolelog bolesnika

25. Parenteralna ishrana kritično obolelog bolesnika

26. Trauma i politrauma – definisanje i lečenjetešketraume

27. Trauma i politrauma – zbrinjavanje politraumatizovanog pacijenta

28. Dijagnoza I lečenje akutnog zastoja srca

29. Bazične mere reanimacije

30. Složene mere reanimacije

31. Algoritamsloženihmera KPCR kod asistolije I električne aktivnosti bez pulsa

32. Algoritam složenih mera KPCR kood VF i VT

33. Farmakološki tretman tokom KPCR

34. Defibrilacija

35. Kardiopulmonalna reanimacija kod dece
 
36. Transfuzijai hemostaza – osnovni principi primene krvi i krvnih produkata  


HIRURGIJA VRATA1. Flegmone na vratu (površne, duboke)

2. Povrede površnih i dubokih prostora vrataHIRURGIJA DOJKE1. Puerperalni mastitis

2. Cisticna bolest dojke

3. Benigni tumori dojke

4. Maligni tumori dojkeHIRURGIJA JEDNJAKA I DIJAFRAGME1. Ahalazija i megaezofagus, divetrikulum jednjaka

2. Atrezija jednjaka

3. Mehanicka i hemijska trauma jednjaka

4. Maligni tumori jednjaka

5. Kongenitalna dijafragmalna hernija

6. Dijafragmalna kila               
       
7. Ruptura dijafragme

8. Hiatus hernija

HIRURGIJA ENDOKRINIH ŽLEZDA1. Eutireoticna struma

2. Hipertireoza

3. Tireoiditisi

4. Maligna struma

5. Hiper i hipoparatireoidizam

6. Hirurgija nadbubregaABDOMINALNA HIRURGIJA1. Eventeracije (spontane, traumatske, postoperativne)

2. Razvojne anomalije trbušnog zida (omphalocoela i gastrošiza)

3. Sinusi, ciste i fistule trbušnog zida u dece / ex

3. Hernije

4. Ingvinalna kila

5. Femoralna kila

6. Umbilikalna kila

7. Hirurška patologija pupcanika u dece

8. Uklještena preponska kila u dece

9. Patologija ingvinalnog kanala u dece

10. Otvorene i zatvorene povrede abdomena

11. Difuzni peritonitis

12. Cirkumskriptni peritonitis

13. Abdominalni bol u dece

14. Subfrenicni absces

15. Douglass absces

16. Komplikacije pepticnog ulkusa želuca i  duodenuma

17. Krvarenje kod gastroduodenalnog ulkusa

18. Hipertroficna stenoza pilorusa

19. Hirurško lecenje gastroduodenalnog ulkusa

20. Karcinom želuca

21. Morbus Crohn

22. Akutni apendicitis

23. Periapendikularni infiltrat i apsces

24. Meckel divertikulum i njegova patologija

25. Divertikuloza i peridivertikulitis kolona

26. Kolitis ulceroza

27. Crevne fistule

28. Enterostome i anus praeter naturalis

29. Hemoroidalna bolest

30. Paraanalne fistule

31. Perianalni i perirektalni apscesi i flegmone

32. Fisura ani i pruritus ani

33. Prolaps rektuma

34. Karcinom rektuma

35. Sinus pilonidalis

36. Kalkuloza žucne kese

37. Holedoholitijaza

38. Piogeni i amebni apscesi jetre

39. Ehinokok jetre

40. Akutni pankreatitis

41. Ciste pankreasa

42. Hronicni indurativni pankreatitis

43. Tumori pankreasa

44. Hirurgija slezine

45. Sindrom akutnog abdomena

46. Sindrom gastrointestinalnog krvavljenja

47. Sindrom intraperitonealnog krvavljenja

48. Ileus

49. Neonatalne intestinalne opstrukcije

50. Anorektalne anomalije

51. Nekrotizirajući enterokolitis

52. Invaginacije kod  dece

53. Morbus Hirschsprung                                       
                                                                                
54. Patofiziološki poremecaji kod mehanickog ileusa

55. Dinamicki ileusTORAKALNA HIRURGIJA1. Kongenitalne anomalije zida grudnog koša (pectus excavatum, carinatum)

2. Inflamatorni procesi torakalnog zida

3. Povrede zida grudnog koša (kontuzije, kompresije, prelomi rebara, prelom sternuma)

4. Gnojna oboljenja pleure (akutni i hronicni  empijem)

5. Povrede pluca i pleure (traumatski pneumo toraks

6. Spontani pneumotoraks

7. Hirurško lecenje plucne tuberkoloze (kolapsoterapija, resekcija)

8. Gnojna oboljenja pluca i bronha (absces,  bronhiektazije)

9. Parazitarna i gljivicna oboljenja pluca

10. Benigni tumori pluca i pleure

11. Maligni tumori pluca

12. Infekcije medijastinuma (medijastinitisi)

13. Stenoze traheje (kongenitalne, stecene)

14. Povrede traheobronhijalnog stabla

15. Tumori medijastinumaKARDIJALNA HIRURGIJA1. Ekstrakorporalna cirkulacija, hipotermija, kardioplegija

2. Komplikacije posle ekstrakorporalne cirkulacije

3. Povrede srca

4. Tamponada perikarda

5. Drenaža perikarda i perikardiektomija

6. Tumori srca

7. Kongenitalne srcane mane sa levo-desnim šantom

8. Cijanogene kongenitalne srcane mane

9. Ductus arteriosus

10. Koarktacija aorte

11. Urodene mane mitralnog i trikuspidnog zaliska

12. Urodena aortna i pulmonalna stenoza

13. Stecena aortna mana

14. Stecena mitralna i trikuspidna mana

15. Aneurizma i disekcija torakalne aorte

16. Okluzivna koronarna bolest, indikacije i metode hirurškog lecenjaVASKULARNA I TRANSPLANTACIONA HIRURGIJA1. Etiologija i distribucija okluzivne bolesti arterija

2. Dijagnosticke metode kod oboljenja arterija

3. Hronicne okluzije arterija gornjih ekstremiteta

4. Hronicne okluzije arterija donjih ekstremiteta

5. Syndroma Leriche

6. Juvenilna Buergerova arteriopatija (thrombangiitis obliterans)

7. Dijabeticna angiopatija i dijabeticno stopalo

8. Akutne okluzije arterija

9. Embolije arterija

10. Ishemicna i dijabeticna gangrena donjih ekstremiteta

11. Aneurizma adbominalne aorte

12. Hirurški znacaj renovaskularne hipertenzije

13. Thoracic outlet syndrom i drugi oblici  kompresije arterija

14. Cerebrovaskularna insuficijencija  dijagnoza i principi   hirurškog   lecenja

15. Klinicki stadijumi cerebrovaskularne insuficijencije

16. Arterijske aneurizme, morfologija, distribucija i  evolucija

17. Kongenitalne i traumatske arteriovenske fistule

18. Morbus Raynaud i drugi vazospasticni poremecaji

19. Povrede krvnih sudova - incidenca, dijagnoza i  osnovne   karakteristike

20. Povrede krvnih sudova - principi hirurškog lecenja,   komplikacije i posledice

21. Deceleraciona ruptura torakalne aorte

22. Refluksna i okluzivna bolest venskog sistema (zastojna venska insuficijencija)

23. Varikozni sindrom donjih ekstremiteta (klinicka slika, stadijumi, dijagnoza, lecenje)

24. Tromboflebitis

25. Flebotromboze donjih ekstremiteta, karlice i donje šuplje vene

26. Plucna embolija

27. Postrombotski sindrom donjih i gornjih  ekstremiteta

28. Limfedem-etiologija, podela i osnovni principi lecenja

29. Transplantacija organa - osnovni principi

30. Portna hipertenzija - podela i klinicka slika

31. Hirurško lecenje komplikacija portne hipertenzije

PLASTICNA I REKONSTRUKTIVA HIRURGIJA1. Osnovni principi zarastanja rane

2. Hronična rana

3. Osnovni principi plastične i rekonstruktivne hirurgije

4. Transplantacija kože

5.  Režnjevi kože i njihova primena

6. Anamneza i klinički pregled kod povreda šake

7. Oboljenja šake

8. Povrede tetivnog aparata šake

9.  Povrede živaca na šaci

10. Konkvasacione povrede šake

11.  Amputacije na šaci i replantacije

12. Gnojne infekcije šake

13. Bazocelularni tumori kože

14.  Planocelularni tumori kože

15.  Maligni mezenhimni tumori

16.  Melanomi kože

17. Opšta terapija kod opekotinske povrede u prvih 48 sati

18. Patofiziologija opekotinske povrede

19. Konzervativni tretman opekotinske rane

20. Hirurško lečenje opekotina

21. Procena veličine i dubine opekotina

22. Infekcija opekotine

23. Povrede električnom strujom

24. Inhalatorna povreda

25. Smrzotine

26. Osnovne procedure u estetskoj hirurgiji


NEUROHIRURGIJA

1. Klinički znaci i tretman povišenog intrakranijalnog pritiska

2. Kranijalne i intrakranijalne kongenitalne malformacije

3. Hidrocefalus kod dece

4. Spinalne kongenitalne malformacije

5. Hidrocefalus kod odraslih

6. Mehanizam nastanka i patofiziologija kraniocerebralnih povreda

7. Fokalna traumatska moždana oštećenja

8. Subduralni hematomi

9. Epiduralni hematomi

10. Difuzna traumatska moždana oštećenja

11. Povrede poglavine

12. Prelomi lobanje

13. Penetrantne i perforante povrede glave

14. Dijagnostika i tretman lakih kraniocerebralnih povreda

15. Dijagnostika i tretman srednje-teških kraniocerebralnih povreda

16. Dijagnostika i tretman teških kraniocerebralnih povreda

17. Komplikacije kraniocerebalnih povreda

18. Ishod i posledice kraniocerebalnih povreda

19. Spontana subarahnoidalna hemoragija – etiologija i klinička slika

20. Intrakranijalne aneurizme

21. Vaskularne malformacije mozga

22. Podela intrakranijalnih tumora

23. Klinička slika intrakranijalnih tumora

24. Modaliteti lečenja pacijenata sa intrakranijalnim tumorima

25. Neuroepitelijalni tumori mozga – Gliomi

26. Vestibularni švanomi

27. Intrakranijalni menigeomi

28. Tumori selarne regije

29. Metastatski tumori mozga

30. Epiduralni apsces i subduralni empijem

31. Apsces mozga

32. Patofiziologija degenerativnih bolesti kičmenog stuba

33. Degenerativne bolesti cervikalne kičme

34. Degenerativne bolesti lumbalne kičme

35. Sindrom kaude ekvine

36. Klinička slika lumbalne diskus hernije

37. Modaliteti lečenja lumbalne diskus hernije

38. Spinalni tumori

39. Povrede perifernih nerava

40. Tumori nerava

41. Entrapment neuropatije

42. Trigeminalna neuralgija

43. Hirurško lečenje pacijenata sa hroničnim bolom

44. Hirurško lečenje pacijenata sa epilepsijom

45. Hirurško lečenje pacijenata sa diskinezijomUROLOGIJA

1. Povrede bubrega i uretera

2. Povrede mokracne bešike

3. Povrede uretre i spoljnih genitalija

4. Urolitijaza i dijagnostika

5. Urolitijaza lecenje

6. Tumori bubrega

7. Tumori mokracne bešike

8. Tumori testisa

9. Benigna hiperplazija prostate

10. Karcinom prostate

11. Infekcije gornjeg urotrakta

12. Tuberkoloza urotrakta

13. Genitourinarne infekcije (uretra, prostata, epididim)

14. Andrologija (impotencija, infertilitet)

15. Neurogene disfunkcije mokracne bešike

16. Opstruktivne uropatije

17. Kriptorhizam i ektopija testisa

18. Opstruktivne uropatije u dece

19. Kongenitalne malformacije urotrakta

20. Retencija urina

21. Vezikoureteralni refluks

22. Akutni hemiskrotum

23. Tumori retroperitoneuma u dece

24. Nespecificne infekcije prostate, epididima i   testisaORTOPEDIJA SA TRAUMATOLOGIJOM1. Zarastanje preloma kostiju i poremecaji procesa

2. Osnovni principi lecenja povreda i oboljenja lokomotornog aparata

3. Kongenitalne anomalije stopala

4. Kongenitalne anomalije kolena

5. Kongenitalne anomalije kuka

6. Nespecificna zapaljenja kostiju i zglobova

7. Osteoartikularna tuberkuloza

8. Reumatoidni artrit

9. Degenerativna oboljenja kuka

10. Degenerativna oboljenja kolena

11. Degenerativna oboljenja kicmenog stuba

12. Avaskularne nekroze epifiza u toku razvoja

13. Avaskularne nekroze epifiza u završetku rasta

14. Metabolicka oštecenja kostiju

15. Benigni koštani tumori

16. Primarni i sekundarni maligni koštani tumori

17. Lecenje koštanih tumora

18. Oboljenja mišica, tetiva i okolnih struktura  zglobova

19. Deformiteti kicmenog stuba

20. Steceni deformiteti stopala

21. Sindrom karpalnog kanala

22. Amputacije ekstremiteta

23. Ortopedska pomagala

24. Tipovi preloma kostiju i dislokacije ulomaka

25. Opšti principi lecenja preloma kostiju

26. Povrede zglobova

27. Komplikacije povreda lokomotornog aparata

28. Porodjajne povrede novorodenceta

29. Povreda cervikalnog dela kicmenog stuba

30. Povreda torakolumbalnog dela kicmenog stuba

31. Paraplegija posle povrede kicmenog stuba

32. Prelomi klavikule, skapule, i povrede  akromioklavikularnog   zgloba

33. Traumatska išcašenja zgloba ramena

34. Prelomi gornjeg okrajka i dijafize humerusa

35. Prelomi donjeg okrajka humerusa

36. Traumatska išcašenja lakta

37. Prelomi gornjih okrajaka i dijafize kostiju  podlaktice

38. Prelomi donjeg okrajka radijusa

39. Povrede kostiju i zglobova karpalne regije

40. Prelomi kostiju i išcašenja zglobova dorucja i prstiju

41. Prelomi karlicnih kostiju

42. Išcašenja i prelomišcašenja zgloba kuka

43. Prelomi vrata butne kosti

44. Prelomi trohanterne regije i dijafize femura

45. Suprakondilarni prelomi femura

46. Prelomi patele, išcašenje patele i kolena

47. Povrede ligamenata i meniskusa kolena

48. Prelomi gornjeg okrajka tibije

49. Prelomi potkolenice

50. Povrede skocnog zgloba

51. Povrede kostiju i zglobova stopala

52. Tipovi i specificnosti lecenja povreda lokomotornog aparata u dece

53. Prelomi kostiju gornjih ekstremiteta u dece

54. Prelomi kostiju donjih ekstremiteta u dece

55. Volkman kontraktura

56. Sindrom prednje tibijalne lože

57. Ruptura Achil tetive

58. Tendovaginitis podlaktice

RATNA HIRURGIJA1. Asepticne tehnike u ratu

2. Savremena ratna hirurška doktrina

3. Principi ratne hirurške doktrine

4. Principi trijaže povredenih u ratu

5. Kategorije u trijaži povredenih u ratu

6. Prva pomoc na mestu ranjavanja

7. Opšta medicinska pomoc u ratu

8. Hirurška pomoc u ratu

9. Principi evakuacije povredjenih u ratnim  uslovima

10. Resuscitacione mere na mestu ranjavanja

11. Osnove prve pomoci na mestu ranjavanja

12. Resuscitacija u toku evakuacije u ratnim  uslovima

13. Ratne rane

14. Osobine ratnih rana

15. Balisticka svojstva projektila

16. Bakteriologija ratne rane

17. Specificnosti hirurške obrade ratne rane

18. Šav ratne rane

19. Opšta terapija ratnih rana

20. Zapuštene ratne rane

21. Moguce infekcije ratne rane

22. Aerobne infekcije ratne rane

23. Anaerobne infekcije ratne rane

24. Tetanus i ratna rana

25. Akutna klostridijalna mionekroza

26. Hiperoksigenoterapija i anaerobne infekcije  ratne rane

27. Traumatski šok u ratu (etiologija, klinicka slika  inicijalni   tretman)

28. Trijaža opekotine u ratnim uslovima

29. Vrste termickih povreda u ratu

30. Medicinska pomoc kod masovnih opekotinskih povreda

31. Karakteristike udruženih povreda sa opekotinama u ratu

32. Anestezija u ratnim uslovima

33. Udružene ratne povrede

34. Crush sindrom

35. Blast sindrom

 
Back to content | Back to main menu