Stomatologija - Katedra za HIRURGIJU

Go to content

Main menu:

Studenti > Ispit iz HIRURGIJE > Ispitna pitanja

ISPITNA PITANJA IZ OPŠTE HIRURGIJE


-priprema operacionog polja i ruku hirurga

-asepsa

-antisepsa

-sterilizacija

-principi kontrole infekcije u hirurgiji

-zatvorene povrede uopšte

-otvorene povrede-rane

-zarašćivanje rana

prva pomoć i hirurško zbrinjavanje rana

-hirurška obrada rane

-šav rane

-komplikacije u zarašćivanju

-opšta terapija rana

-antitetanusna profilaksa

-traumatsko krvarenje i borba protiv njega

-sistematizacija bakterijskih hirurških infekcija

-sistemske  i lokalne hirurške infekcije

-aerobne i anaerobne hirurške infekcije

-bakteriološka klasifikacija rana

-osnovni principi lečenja hirurških infekcija

-izbor antibiotika kod hirurških infekcija

-antibiotska profilaksa u hirurgiji

-hirurški tretman infekcija

-tetanus u hirurgiji

-akutna progresivna klostridijalna mionekroza

-evaluacija težine termičkih povreda

zbrinjavanje opekotine u prva 24 časa

-kriterijumi za određivanje načina lečenja opekotina

-lokalni tretman opekotina

-električne povrede

-definicija i klasifikacija šoka

-klinička slika raznih formi šoka

-inicijalna terapija i monitoring kod bolesnika u šoku

-izbor venskog puta u hirurgiji

-minimum preoperativnog ispitivanja u hirurškog  bolesnika

-podela postoperativnih komplikacija

-opšte sistemske  postoperativne komplikacije

-opšte lokalne postoperativne komplikacije

-tipovi hirurških intervencija (terminologija)

-karkateristike benignih i malignih tumora

-TNM klasifikacija tumora

-principi lečenja malignih tumora

-alenteze u hirurgiji uopšte

-komplikacije kod primena alenteza u hirurgiji

-hirurške specifičnosti razvojnog doba

-defekti kože i mekotkivnih pokrivača

-načini pokrivanja defekata kože i mekih tkiva

-replantaciona hirurgija (mogućnosti, uslovi)

-gnojne infekcije prstiju i šaka

-tumori kože

-povrede šake

-povrede površnih  i dubokih prostora vrata

-infekcije površnih i dubokih prostora vrata

-ciste i fistule vrata

-hirurška obolenja štitaste žlezde

-hirurška obolenja dojke

-povrede zida grudnog koša

-zatvoreni i otvoreni pneumotoraks

-ventilni pneumotoraks

-hematotoraks

-kompresija grudnog koša

-tamponada perikarda

-kontuzija srca

-medijastinitis

-gnojne infekcije pleure

-tumori bronha i pluća

-akutni abdomen

-difuzni i lokalni peritonitis

-sindrom intestinalnog krvarenja

-sindrom intraabdominalnog krvarenja

-zatvorene i otvorene povred trbuha

-retroperitoenalni hematom

-kile trbušnog zida

-hirurška obolenja jednjaka

-hirurška obolenja dijafragme

-hirurška obolenja želuca i duodenuma

-akutni apendicitis

-ileus

-tumori debelog creva

-hemoroidalna bolest

-bilijarna kalkuloza

-akutni pankreatitis

-povrede bubrega i uretera

-povrede mokraćne bešike i uretre

-urolitijaza

-obstruktivne uropatije

-tumori bubrega

-tumori prostate

-tumori testisa

-povrede genitalija

-retencija mokraće-hematurija

-povrede krvnih sudova

-akutne okluzije arterija

-tromboflebitis i flebotromboza

-plućni tromboembolizam

-obliterativna arterijelna bolest

-refluksna venska bolest ekstremiteta

-klinički kriterijumi za procenu težine  kraniocerebralne povrede

-zatvorene kraniocerebalne povrede

-otvorene kraniocerebralne povrede

-intrakranijalna traumatska krvavljenja

-sindrom intreakranijalne hipertenzije

-absces mozga

-povrede kičmene moždine

-protruzije intervertebralnog diska

-povrede perifernih nerava

-povrede koštano-zglobno-mišićnog sistema uopљte

-lokalne promene kod preloma

-poremećaji uzarašćivanju preloma

-principi lečenja preloma kostiju

-principi lečenja distorzija i luksacija zglobova

-principi lečenja kontuzija i distenzija zglobova

-principi lečenja rupture mišića

-principi lečenja infekcija kostiju

-principi lečenja artritisa

-principi lečenja artroza

-prelomi i iščašenja vratnog dela kičme

-prelomi karličnog prstena

-iščašenje zgloba ramena

-iščašenje zgloba kuka

-iščašenje zgloba lakta

-iščašenje zgloba kolena

-povrede meniskusa i ligamenata kolena

-prelomi patellae

-prelomi ključne kosti

-prelomi nadlakatne kosti

-prelomi kostiju podlaktice

-prelomi vrata butne kosti

-prelomi tela butne kosti

-prelomi kostiju podkolenice

-maleolarni i supramaleolarni prelomi

-ruptura Achill-ove tetive

-trauma centri

-organizacija zbrinjavanja povređenih

-principi prehospitalnog zbrinjavanja povređenih

-dijagnostički prioriteti u inicijalnom hospitalnom zbrinjavanju povređenih

-numeričko procenjivanje težine povreda i stanja povređenih

ISPITNA PITANJA IZ RATNE HIRURGIJE-pojam, značaj i principi ratne hirurške doktrine

-elementi savremene ratne hirurške doktrine

-organizacija zbrinjavanja povređenih u ratnim uslovima

-trijaža povređenih u ratu

-evakuacija povređenih u ratu

-oblici medicinske pomoći u ratu

-prva pomoć, opšte-medicinska i hirurška pomoć u ratu

-kategorizacija ranjenika po redovima hitnosti

-položaj i nega ranjenika pri sanitetskom transportu

-hirurške karakteristike ratne rane

-termičke  povrede u ratu

-Crash povrede

-Blast povrede

-udružene i kombinovane ratne povrede


 
Back to content | Back to main menu